rival300和炼狱蝰蛇:(原创)昨夜,我把思念晾在了屋外

来源:百度文库 编辑:神马慧海网 时间:2020/01/21 04:47:56

 

                                                                  

 

昨夜,我把思念晾在了屋外

作者:阿雅

 

昨晚,我把思念

忘了收藏

晾在屋外

过了一夜

今早才发现

被月光晒得发白

被露水泡得发亮

被蚊虫叮咬得

百孔千疮

被蝈蝈和蛤蟆

叫得发胀

像极了气球

随风飘荡

是否去了梦的方向

轻轻敲击了那扇窗

没有打搅你吧

今天的你

依然容光焕发